VLOEISTOFFEN KOPEN

Wij verkopen ook research chemicals opgelost in vloeistof, zodat u uw research makkelijker uit kunt voeren. Wij verpakken deze vloeistoffen in 5ml verpakking, hier zit dan een goede hoeveelheid van de research chemical in, om uw research mee te voltooien. Druppel de vloeistof na gelang u nodig heeft voor uw research.

Niet voor menselijk gebruik !
Uit de buurt van kinderen houden !
Uitsluitend en alleen voor research doeleinden !

Gevarenaanduidingscode (H-code):
H315 + H319 :
Veroorzaakt huidirritatie + Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H360:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H361 :
Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
H336:
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen en handelingen (P-code):
P264:
Na het werken met dit product … grondig wassen.
P280:
Beschermende kledij dragen zoals handschoenen
P305 + P351 + P338:
BIJ CONTACT MET DE OGEN:” → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337 + P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P332 + P313:
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
P301 + p312:
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Toont 1 resultaat