BLOTTERS KOPEN

Blotters kopen doet u bij R-C-SHOP.NL

Wij verkopen blotters als drager van de research chemical. Wij verpakken op deze wijze de research chemical, omdat er vaak weinig van de actieve stof nodig is voor research doeleinden. Extraheer de chemical uit de blotter die u bij ons kunt kopen en doe uw research.

Niet voor menselijk gebruik !
Uit de buurt van kinderen houden !
Uitsluitend en alleen voor research doeleinden !

Gevarenaanduidingscode (H-code):
H315 + H319 :
Veroorzaakt huidirritatie + Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H360:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H361 :
Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
H336:
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen en handelingen (P-code):
P264:
Na het werken met dit product … grondig wassen.
P280:
Beschermende kledij dragen zoals handschoenen
P305 + P351 + P338:
BIJ CONTACT MET DE OGEN:” → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337 + P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P332 + P313:
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
P301 + p312:
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Toont alle 4 resultaten