3-MMC KOPEN

3-MMC kopen doet u bij R-C-SHOP.NL . De 3-mmc is een research chemical die steeds populairder wordt. U kunt bij ons 3-mmc kopen voor een zeer scherpe prijs.

3-MMC kopen doet u vertrouwd, snel en goedkoop bij R-C-SHOP.NL

Het kas nummer van de 3-MMC die u bij ons kunt kopen is: 1246816-62-5

Niet voor menselijk gebruik !
Uit de buurt van kinderen houden !
Uitsluitend en alleen voor research doeleinden !

Gevarenaanduidingscode (H-code):
H315 + H319 :
Veroorzaakt huidirritatie + Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H360:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H361 :
Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
H336:
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen en handelingen (P-code):
P264:
Na het werken met dit product … grondig wassen.
P280:
Beschermende kledij dragen zoals handschoenen
P305 + P351 + P338:
BIJ CONTACT MET DE OGEN:” → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337 + P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P332 + P313:
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
P301 + p312:
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Alle 2 resultaten